>>Polderaanpak maatschappelijk vastgoed in Almere

 

Polderaanpak maatschappelijk vastgoed in Almere

Gemeente AlmereZoals vele andere gemeenten voelt ook Almere zich verantwoordelijk voor een adequaat voorzieningenniveau en/of gebouwenbeheer. Zeker met de dreigende donkere financiële wolken op de achtergrond is dit een steeds belangrijker zorg voor de lokale overheid.

Drie jaar geleden heeft men in de jongste stad van Nederland voor deze dienstverlening een aparte afdeling ingericht, het Vastgoedbedrijf (VGB) Almere, onderdeel van de sector Stedelijk Beheer. Het VGB draagt zorg voor ontwikkeling en realisatie van nieuwe en het beheren en exploiteren van bestaande maatschappelijke voorzieningen. Het gaat dan om accommodaties voor sport, onderwijs, welzijn, zorg, cultuur ed. Daarnaast is het vastgoedbedrijf Almere verantwoordelijk voor meer commercieel getinte voorzieningen, zoals parkeergarages, stadhuis, bedrijfsverzamelgebouwen, WTC, havenfaciliteiten, etc.

De rol van het Almeerse VGB is die van opdrachtnemer. De opdrachtgeversrol ligt in beginsel bij de beleidsverantwoordelijken binnen bijv. de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen of de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Daar stelt men de inhoudelijke kaders vast en wordt het beschikbare budget bepaald. Vervolgens dient het VGB de plannen uit te voeren en is verder verantwoordelijk voor beheer/exploitatie. Na realisatie van het project sluit het VGB een private huurovereenkomst af met de betreffende gebruiker(s) van het nieuwe pand. Er wordt een kostendekkende huur in rekening gebracht in geval het een publieke functie betreft (wijkgebouw, theater, bibliotheek). De betreffende gebruiker dient zelf met de subsidieverstrekker tot overeenstemming te komen over bekostiging van de door het VGB opgelegde huur. Van een interne verrekening binnen de ambtelijke organisatie is dus geen sprake meer. Aldus wordt inzichtelijk wat uiteindelijk de huisvesting van een bepaalde maatschappelijk voorziening de gemeenschap kost. Met andere woorden, transparantie wat iets kost en geen verkapt subsidieproces meer. In alle andere gevallen, zijnde de huisvesting van niet gesubsidieerde voorzieningen, geldt een commercieel tarief (kinderopvang, een zakelijk bedrijf, etc).

Het VGB draagt tevens zorg voor het onderhoud, zowel voor het eigenaars- als het gebruikersonderhoud van het maatschappelijke- en commercieel vastgoed. Het eerst genoemde behelst groot, meerjarig onderhoud en het tweede gaat om klein, dagelijks onderhoud. Deze opzet geldt zelfs voor de meeste onderwijsgebouwen in de stad. Zo is het VGB verantwoordelijk voor het totale onderhoud (klein + groot) ten behoeve van alle openbare scholen maar ook als het gaat om een een groot aantal bijzondere schoolgebouwen. Het VGB treedt in geval van dagelijks onderhoud aan een school (= materiële instandhouding) op als een “gewoon” aannemersbedrijf. In het najaar ontvangt ieder schoolbestuur een offerte wat er het komend jaar aan klein onderhoud gepleegd wordt en wat dat gaat kosten. Een dergelijke aanbieding tekent men voor akkoord en na uitvoering ontvangt het bevoegd gezag van de school een factuur (incl. BTW). Een schoolbestuur kan desgewenst altijd uitwijken naar een ander bouwbedrijf . Groot, meerjarig onderhoud aan een schoolgebouw valt wettelijk onder de gemeentelijke zorg ingevolge het Onderwijshuisvestingsprogramma. Dat geschiedt dus sowieso door het VGB.

Voor de maatschappelijke gebouwen, niet zijnde onderwijs, wordt het volledige onderhoud behartigd. De commerciële gebruikers van gemeentelijke panden zien het klein, huurdersonderhoud in de servicekosten terug en het groot, eigenaarsonderhoud is in de jaarlijks huurpenningen verdisconteerd. Voordeel van deze integrale aanpak is dat zowel het klein, dagelijks onderhoud van de huurder gecombineerd wordt met de zorg van de eigenaar voor het groot, meerjarig onderhoud. Daarmee wordt de huisvesting van de Almeerse voorzieningen in een goede staat van onderhoud gehouden tegen acceptabele kosten. En uiteindelijk is daarmee de gehele huisvestingszorg bij de lokale overheid terechtgekomen. Op zich ook logisch omdat de gemeente Almere eigenaar is van de meeste  accommodaties. Daarnaast is het besef dat deze verantwoordelijkheid in de praktijk toch al vaak bij de overheid ligt. Want los van de overeengekomen afspraken en/of formele regelgeving met de gebruikers, als een instelling in de financiële zorgen komt te verkeren, dan geldt er meestal maar één uitweg: de gemeente. En bestuurlijk laat men niet snel een instelling ten onder gaan. Dus waarom dan ook niet direct de huisvestingszorg te laten waar hij het best behartigd kan worden? Dan kan de gebruiker zich 100 % richten op het inhoudelijk product.

Op info@vdh-managers.nl kunt u meer specifieke vragen kwijt over dit format. Wij zijn u graag van dienst.

Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 vdh managers