>Voorwaarden

 

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden bij de uitvoering van adviesopdrachten vdh managers, gevestigd te Hoevelaken

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, over-eenkomsten en werkzaamheden bij projectleiding, training, organisatieadvies, interimmanagement en coaching tussen opdrachtgever of hun rechtsopvolgers en vdh managers als opdrachtnemer.

2. Grondslag offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie van opdrachtgever, die er voor in staat dat hij alle relevante gegevens nodig voor de uitvoering van de voorgestelde aanpak van het werk heeft verstrekt.

Opdrachtnemer heeft het recht om een door de opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging te herroepen als er sprake is van nieuwe feiten of omstandigheden, die tot een andere invulling van de opdracht nopen. Dit is ter beoordeling van de opdrachtnemer en ter invulling in onderling overleg. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen.

3. Kwaliteit van het werk

Opdrachtnemer zal naar beste eer en geweten de opdracht uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Het te bereiken resultaat is niet alleen afhankelijk van de opdrachtnemer.

4. Beschikbaar stellen van faciliteiten door opdrachtgever

Om de opdracht binnen de afgesproken tijd te realiseren wordt aan opdrachtnemer door de opdrachtgever alle relevante documentatie ter beschikking gesteld. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Dit geldt ook voor de door medewerkers van de opdrachtgever verstrekte informatie. Extra kosten die te wijten zijn aan de opdrachtgever worden door hem gedragen.

Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer kosteloos een werkplek met telefoon-, intranet- en internetaansluiting.

5. Adviseurs

vdh Opdrachtnemer kan, indien dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, aan opdrachtgever voorstellen een adviseur met andere vaardigheden aan te wijzen, zulks in nauw overleg en na instemming van de opdrachtgever.

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Het bij opdrachtbevestiging afgesproken tarief exclusief BTW, reis- en parkeerkosten wordt tijdens de looptijd van de opdracht niet verhoogd met loonindexatie. Voor een voldoende continue opdrachtuitvoering kan opdrachtnemer bedingen om in plaats van reiskosten verblijfskosten te kunnen declareren.

7. Betalingsvoorwaarden

Per periode van 4 werkweken wordt een factuur verzonden aan opdrachtgever op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Bijschrijving op rekeningnummer opdrachtnemer dient uiterlijk te geschieden na 30 kalenderdagen. Na vervaldatum kan 2% rente worden berekend, zonder dat dit ingebrekestelling eist. Indien betaling na 60 kalenderdagen achterwege blijft kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.

Zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door opdrachtnemer moeten worden gemaakt ter inning van de factuur komen voor rekening van de opdrachtgever, die daartoe hoofdelijk aansprakelijk is ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

8. Wijziging, verlenging, (voortijdige) afsluiting opdracht

In onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden bovengenoemde zaken vastgelegd in een schriftelijke opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient dit 2 maanden vooraf mondeling en/of schriftelijk aan te geven. Voortijdige afsluiting van de opdracht wordt vooraf gegaan door een redelijke termijn, waarbij opdrachtnemer in staat wordt gesteld alsnog aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet te kunnen komen. Indien partijen niet tot elkaar komen dan heeft opdrachtnemer, op basis van door hem aannemelijk te maken bezettingsverlies, recht op compensatie van minimaal het bedrag van 3 gemiddelde maandomzetten.

9. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten blijven eigendom van de opdrachtnemer. Opdrachtgever kan voor eigen gebruik deze stukken gebruiken overeenkomstig het doel van de opdracht. Het is opdrachtgever verboden deze producten, al dan niet met inschakeling van derden, te openbaren of te exploiteren zonder toestemming van de opdrachtnemer.

10. Referenties

Opdrachtnemer heeft toestemming van opdrachtgever om bedrijfslogo en een korte omschrijving van de opdracht op de website van vdh managers te plaatsen met als doel het vergroten van het klantenbestand. Ongeacht de reden van opdrachtgever zal opdrachtnemer bij eerste verzoek van opdrachtgever het bedrijfslogo en de opdrachtomschrijving van de website verwijderen.

11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer betracht bij de uitvoering van de opdracht de normale zorgvuldigheid en integriteit als in het zakelijk verkeer gewoon tussen partijen. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zich tot het factuurbedrag van een over de opdracht gemiddelde maandomzet.

De leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer worden opgeschort in geval van overmacht. Hieronder wordt ondermeer verstaan natuurgeweld, staking, ongeval en door de overheid uitgevaardigde verboden.

Alle vorderingen, rechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens opdracht-nemer vervallen 1 kalenderjaar na het einde van de opdracht.

12. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Hoevelaken, 5 april 2010

Disclaimer | Privacy | Voorwaarden | Sitemap | © 2020 vdh managers