Project Description

Heeft u een Integraal Huisvestingsplan nodig?

Neem vrijblijvend contact op

Súdwest-Fryslân, Nederland

De grootste gemeente van Nederland qua grondgebied krijgt tussen 2020-2035 te maken met een versnelde krimp van het aantal leerlingen in de 55 basisscholen. VDH-managers werd gevraagd een update van het Integraal Huisvestings Plan [IHP] uit 2017 te maken.

Een eerste verkenning leverde een verbrokkeld beeld op. Schoolbesturen dienden ad hoc aanvragen in voor vervangende nieuwbouw zonder dat er een algemene lijn viel te bespeuren hoe het voorzieningenniveau in zijn totaliteit zo optimaal mogelijk was te garanderen voor de toekomst. Bouwprojecten, die al in gang waren gezet, vergden soms herijking omdat er een feitelijk risico was dat er te ruim zou worden gebouwd.

Met steun van mijn opdrachtgever eerst maar de basis op orde. De leerlingenprognose voorzien van een analyse. Zeker 18 van de 55 basisscholen vergden nader onderzoek. Daarnaast een toetsingskader gemaakt waarin recente ontwikkelingen op het gebied van onder andere renovatie en duurzaamheid (energie en circulair bouwen) werden voorzien van mogelijke keuzes.

Het College van burgemeester en wethouders wilde met het onderwijsveld een bredere dialoog over een wenkend perspectief van grotere en kwalitatief hoogwaardige basisscholen waar ook de functie van ontmoeting en de mate van leefbaarheid bij werden betrokken. Dus niet alleen de systeemwereld van wetten en Gemeentefonds, maar ook die van de behoefte in de kernen om het voorzieningenniveau zo goed mogelijk in stand te houden door nieuwe impulsen.

VDH heeft de focus gelegd op clustering, ook vanuit eerdere ervaringen in krimpende gemeenten waar gebouwen te groot waren geworden voor instellingen en daarmee niet meer exploitabel.

Gestart is met werkateliers waar ambtelijk het latere bestuurlijk overleg grondig werd voorbereid. Tegelijkertijd werd de maatschappelijk behoefte in de kernen opgehaald via de buurtcoach, de gebiedsteams en medezeggenschapsraden. Dit proces is een beproefde methode die VDH eerder met succes toepaste bij de verbouw van het gemeentehuis in Losser tot Kulturhûs waarin tal van organisaties hun ruimteprobleem succesvol hebben opgelost met een verbeterde samenwerking.

Zeker nu het binnenklimaat in (oudere) schoolgebouwen ter discussie staat is clustering van scholen met (ver-)nieuwbouw samen met aanpalende instellingen als jeugd & gezin, schoolmaatschappelijk werk en natuurlijk kinderopvang effectief en efficiënt. Uitgangspunt daarbij is de behoefte in de leefwereld en niet op voorhand de (strakke) regels in de systeemwereld van de scholenbouw. Voor meer info: hvanderhek@vdh-managers.nl

Project Details

DATE

Januari 1 2020 – januari 1 2021

OPDRACHTGEVER

Gemeente Súdwest-Fryslân

PROJECT TYPE

Integraal Huisvestingsplan

Neem vrijblijvend contact op

VOORNAAM *
ACHTERNAAM *
EMAIL ADRES *
TELEFOON NUMMER

ONDERWERP

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?